Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā

Par skolu #

 
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā — licejā 2019.-2020. mācību gadā mācās 741 izglītojamais. Vidējais skolēnu skaits klasē — 28.
 
Licejs piedāvā gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības programmu ar padziļinātu matemātikas un dabaszinību apguvi. Lai īstenotu padziļinātu matemātikas un dabaszinību apguvi, 1.- 9., 12. klases izglītojamie tiek dalīti grupās matemātikā, ieviests fakultatīvo nodarbību priekšmets „Matemātiskā loģika”, fakultatīvās nodarbības matemātikā, ķīmijā, fizikā, bioloģijā, tiek veikts individuāls darbs ar izglītojamiem.
 
Izglītojamiem, kuri izvēlējās vidusskolā profesionāli orientētā virziena programmu, ir iespēja apgūt zināšanas, prasmes iemaņas gan vispārizglītojošos priekšmetos, gan ekonomikā un komerczinībās.
 
 
Skola ir pilnībā nodrošināta ar kadriem. Patlaban licejā strādā 70 pedagogi. 2 skolotājiem ir doktora zinātniskais grāds, 61 pedagogiem ir maģistra grāds, doktorantūrā mācās — 2 skolotāji.
 
Skolā ir atbalsta personāls — psihologs, logopēds, medmāsa un darba aizsardzības speciālists.
 
Liceja direktore ir Irina Paura.
 
Licejā ir īpaši organizēts audzināšanas darbs. Licejā ir plūsmu kuratori (klašu audzinātāji), kuri atbild par audzināšanas un mācību darba kvalitāti un efektivitāti plūsmā. Viņi nepasniedz stundas (tikai klases stundu). Pavisam liceja strādā 6 plūsmu kuratori.
 
Liceja pamatmērķi:
 
 • Nodrošināt katram skolēnam konkurētspējīgas izglītības iegūšanu atbilstoši individuālām spējām un interesēm, kas sekmē turpmāko izaugsmi un panākumus nepārtraukti mainīgā pasaulē.
 •  

 • Attīstīt vidi, kas veicina savstarpējo kultūru bagātināšanos, valstisko piederību, aktīva un veselīga dzīvesveida īstenošanu.
Liceja īpašie piedāvājumi:

 • mūsdienīga mācību vide
 • jaunākās mācību un informācijas tehnoloģijas
 • priekšmetu skolotāji no 1. klases
 • darbs ar talantīgajiem bērniem
 • efektīva audzināšanas un ārpusklases darba sistēma
 • karjeras izglītība
 • plūsmu kuratori
Izglītības programmas
 
 
Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma 21013121
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma 31013021
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (virziens — bizness) 31014021
 
Liceja simbolika
 
Liceja logotips
 
Licejā izveidota labvēlīga izglītojoša, audzinoša, tiesiska vide, kurā attīstās konkrēta personība. Licejs atbalsta skolēnu tiesības, viņu spējas un intereses. Labvēlīgs liceja mikroklimats veicina skolēnu un pedagogu koleģiālu, cieņas pilnu attiecību veidošanos.
 
Licejā ir izveidota efektīva skolēnu ārpusklases nodarbinātības sistēma. Skolēni darbojas dažādos pulciņos, radošajos kolektīvos, sporta sekcijās.
 
Audzināšanas darba plānošana balstās uz tradicionālajiem liceja un plūsmu pasākumiem. Pasākumu sagatavošanā, organizēšanā un vadīšanā aktīvi iesaistās skolēni, skolotāji, vecāki.
 
Liceja tradicionālie pasākumi un svētki:

 • «Esi sveicināts, licejs!»,
 • Drošības nedēļa,
 • Skolotāju diena,
 • Liceja dienas,
 • Pilsonības dienas,
 • «Māmiņa, tētis un es — sportiska ģimene»,
 • Ziemassvētku pasākumi,
 • Absolventu salidojums,
 • Labdarības akcijas,
 • Gaviļnieku dienas,
 • Meteņi,
 • Mātes diena,
 • Pēdējā zvana svētki,
 • Labāko licejistu sveikšana,
 • Atvadu balle,
 • Ekskursijas un pārgājieni.
Licejā no 1992.g. iznāk skolas avīze «Paši par sevi».
 
Pēc valsts olimpiāžu un konkursu rezultātiem licejs no 2001.gada līdz 2009.gadam (katru gadu) ieguva valsts augstāko balvu izglītības jomā — Draudzīgā aicinājuma balvu.
No 2011.gada līdz 2018.gadam pēc valsts olimpiāžu un konkursu rezultātiem Licejs katru gadu  saņem ATA KRONVALDA FONDA balvu par 2. vietu valstī lielo skolu grupā un 2019.gadā — 1.vietu.
 
Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos licejs kopš 2009.gada ieņem godalgotas vietas kopvērtējumā Ģimnāziju un Pilsētu vidusskolu grupās.
 
2016.gadā un 2017.gadā licejs pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos kopvērtējumā Pilsētu vidusskolu grupā saņēma Galveno balvu „Lielo pūci”, 2019.gadā – 2.vietu kopvērtējumā Pilsētu vidusskolu grupā un 3.vietu nominācijā matemātikā un 4.vietu dabas zinībās. 2016.gadā Krievu licejs atzīts par labāko vidusskolu nominācijās latviešu valoda un literatūrā (mazākumtautību skolām) – 1.vieta, dabas zinībās – 1.vieta, matemātikā – 1.vieta, bet 2017.gadā — par labāko vidusskolu nominācijās dabas zinībās – 1.vieta un matemātikā – 1.vieta.
Draudzīgā aicinājuma fonds apbalvoja ar diplomiem liceja vadību par izcilu mācību darba organizāciju un pedagogus par izciliem sasniegumiem mācīšanā.
 
 
 
Liceja absolventi turpina studijas prestižās Latvijas un ārzemju augstskolās: Latvijas Universitātē 6-24%, Rīgas Tehniskajā universitātē  13-26%, Rīgas Stradiņa universitātē 15-25%, citās Latvijas augstskolās 4-19%, ārzemju augstskolās 13-25% (pēc 2014.-2018.gada datiem).
 
Vēsturiskā izziņa
 
1920.gada 1.septembrī tika atklāta Daugavpils Krievu jauktā reālģimnāzija. Tā darbojās kā Krievu biedrības mācību iestāde.
 
1921.gadā Krievu jauktā reālģimnāzija mainīja nosaukumu — Daugavpils Valsts Krievu vidusskola.
 
1929.gadā Daugavpils Krievu vidusskola tika pārveidota par Daugavpils Valsts Krievu ģimnāziju. Lai mācītos 4 — gadīgajā ģimnāzijā, audzēkņi kārtoja iestājeksāmenus. Tika izveidotas 8 klases. Pedagoģisko kolektīvu veidoja 18 skolotāji.
 
1935.gadā Daugavpils Valsts Krievu ģimnāziju skāra Latvijas izglītības sistēmā notikušās pārmaiņas. Trīs ģimnāzijas — krievu, poļu un baltkrievu — tika apvienotas Daugavpils II Valsts ģimnāzijā. 1935./1936. m. g. ģimnāzija atradās divās ēkās: Varšavas ielā 16 un Varšavas ielā 20.
 
1937.gada 1.janvārī ģimnāzija sāka darboties jaunā ēkā Varšavas ielā 2.
 
Otrā pasaules kara laikā Daugavpils II Valsts ģimnāzija turpināja darbu kā Dvinskas Valdības Krievu ģimnāzija.
 
1944.gadā Saules ielā 38 Dvinskas Valdības Krievu ģimnāzijas vietā tika atvērta Daugavpils 1.Krievu vidusskola.
 
1945.gadā 1.Krievu vidusskola mainīja nosaukumu — Daugavpils 2.vidusskola (ar krievu mācībvalodu).
 
1959.gadā skola pārcēlās uz jaunu ēku Tautas ielā 59, kur tā atrodas pašlaik.
 
1993.gadā uz 2.vidusskolas bāzes tika atjaunota Daugavpils Krievu ģimnāzija.
 
No 2002.gada 1.decembra skolas nosaukums ir Daugavpils Krievu vidusskola — licejs.
 
No 2020.gada 1.janvāra nosaukums mainīts uz Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolu – liceju.


Liceja personāls #

 
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja administrācija
 
Irina Paura direktors

kanceleja

65431224
29522087
65431076
29530146
Oksana Novojenko
direktora vietnieks izglītības jomā (organizatoriskajos jautājumos)
65476097
Iveta Zarāne
direktora vietnieks izglītības jomā (mācību darbā)
65476097
Oļegs Bojaruns direktora vietnieks informātikas jautājumos 65476099
Pāvels Veličko
direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 65476095
Nataļja Koviļina
direktora vietnieks izglītības jomā (metodiskajā darbā)
65476097
Alīna Grigorjeva
 
direktora vietnieks izglītības jomā (audzināšanas darbā)
65476098
 
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja atbalsta personāls
 
Tatjana Ņesteruka psiholoģe 65476094
darba laiks:
pirmdiena-piektdiena
no 8.00 līdz 16.00

pusdienas pārtraukums
no 12.00 līdz 12.30

 
Natālija Šamalujeva medmāsa 65476098
darba laiks: pirmdiena-piektdiena
no 8.00 līdz 16.00

pusdienas pārtraukums
no 12.00 līdz 12.30
 
Ludmila Sivačova logopēde 65431076
darba laiks: pirmdiena no 8.00 līdz 9.30
otrdiena no 11.00 līdz 16.00
trešdiena no 11.00 līdz 15.30
 
 
Ilona Peipiņa             
 
 
pedagoģe-karjeras konsultante
5.-12.klase
29778827
 
darba laiks:
 
 
pirmdiena — piektdiena no 8.00 līdz 14.30
pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30
 
 
Tatjana Borikova
pedagoģe-karjeras konsultante
1.-.4.klase
28471246
darba laiks:

 
pirmdiena, otrdiena no 12.30 līdz 15.30
trešdiena, piektdiena no 14.30 lIdz 16.30
ceturtdiena — brīvdiena

Pašnovērtējuma ziņojums #

Работает на BetterDocs

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Copy link
Powered by Social Snap