Daugavpils 12.vidusskola

misija

Sagatavot izglītojamos,  kuri būtu spējīgi konkurēt tālākizglītības apguves procesā un darba tirgū, attīstīt un nostiprināt dzīvesprasmes, sociālās iemaņas.

Draudzīga un droša vide.

vīzija

Mūsdienīga, kvalitatīvas izglītības ieguves iestāde- ar savām tradīcijām, kurā strādā un mācās atbildīgi, radoši, pilnveidoties, attīstīties tendēti bērni un pieaugušie. Konkurētspējīga vidusskola.


Izglītība #

Pašnovērtējuma ziņojums #

Pašnovērtējuma ziņojums (PDF)

2019./2020. mācību gada prioritātes: #

 • Pilnveidot vadības un pedagogu sadarbību mūsdienīgas lietpratības mācību satura un pieejas ieviešanā
 • Mācību stundas kvalitāte kā mācīšanas un mācīšanās procesa nozīmīgākā sastāvdaļa uz kompetencēm balstītā mācību satura ieviešanas procesā
 • Veicināt katra izglītojamā izaugsmi un pašapziņu, uzlabot izglītojamā sasniegumus ikdienas mācību procesā
 • Sociālatbildīgas personības veidošana
 • Gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
 • Veselību veicinošas izglītības iestādes vides veidošana
 • Pedagogu profesionālā pilnveide kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanai
 • Mācību līdzekļu, tehnoloģiju iegāde  mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai
 • Izglītības iestādes darba kvalitātes demokrātiska  izvērtēšana

Uzdevumi #

 • Nodrošināt mācību satura atbilstību normatīvajiem dokumentiem
 • Attīstīt katrā izglītojamajā pašiniciatīvu uzņemties atbildību par saviem sasniegumiem, to uzlabojumu
 • Motivēt izglītojamos  un jauniešus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot izglītojamo  personības veidošanos caur kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā
 • Rosināt izglītojamos ievērot veselīgu dzīvesveidu un izprast apkārtējo vidi kā nosacījumu dzīves kvalitātes nodrošināšanai
 • Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences un nepieciešamības gadījumā piesaistīt jaunus pedagogus
 • Nodrošināt kompetencēs balstīta vispārējās vidējās izglītības satura ieviešanu izglītības iestādē
 • Apzināt personāla un izglītojamo radošo potenciālu, efektīvi to izmantot, pilnveidot sadarbību.

Mēs piedāvājam: #

 • Vispārējās pamatizglītības programmu
 • Vispārizglītojošā virziena izglītības programmu
 • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
 • Speciālās vispārējās vidējās izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

Papildus obligātajiem mācību priekšmetiem: #

 • Datoriku
 • Vācu valodu
 • Spec.kurss Tehniskā grafika

Pēdējos gados īstenotie projekti: #

 • Erasmus+ projekti
 • COMENIUS 2 (LINGUA B)
 • LVAVA atbalstītie skolu sadarbības projekti
 • Veselību veicinošu skolu projekts
 • Sadarbība ar Gētes institūtu
 • Vides projekti
 • Bērniem draudzīga skola
 • Kopā/ tgether (Lielbritānijas vēstniecības un dialogi.lv)
 • CLIL
 • Starptautiskais SOCRATES projekts LINGUA

Kārtības: #

Pārbaudes darbu grafiks: #


Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2)
Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts
“News from a greener Europe”
Ziņas no zaļākas Eiropas
līguma Nr. 2017-1-IT02-KA219-036499_5

Projekta ilgums: 2017.gada 1. septembris — 2019. gada 31. augusts (2 gadi)
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Koordinators:
Istituto Comprensivo “Fantappié”, Viterbo, Itālija
Partneri:
Daugavpils 12. vidusskola, Daugavpils, Latvija
Colegio San Vicente de Paúl, Zaragoza, Spānija
Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, Funchal, Madeira, Portugāle
Ukmergės Užupio Pagrindinė Mokykla, Ukmerge, Lietuva

Projekta mērķis: izveidot TV ziņu raidījumus par tādiem vides jautājumiem kā globālā sasilšana, siltumnīcas efekts un klimata pārmaiņas. 

Projekta realizāciju plānots veikt trijos posmos:

1. Projekta ietvaros organizētās aktivitātes būs saistītas ar tādām jomām kā  vide un klimata pārmaiņas, sociālais dialogs, veselība un labklājība.

 2. TV ziņu raidījumu veidošana īstermiņa apmaiņu laikā par nozīmīgām vides problēmām, izmantojot pētnieciskās metodes un tikšanos ar vietējiem ekspertiem.

3. Tiks organizētas skolēnu un skolotāju īstermiņa apmaiņas uz Itāliju, Lietuvu, Spāniju, un Portugāli, kā arī skolotāju starpnacionālā vizīte uz Itāliju. Daugavpils 12. vidusskola uzņems skolēnus un skolotājus no visām partnerskolām un organizēs arī vienu no starpnacionālajām vizītēm.

Projekta izmaksas:100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

— projekta kopējais finansējums – 18325,00  EUR

— Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums — 4581,25 EUR, kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2019.gadā.


Starpvalstu projektu sanāksnes un mācīšanas/mācīšanās/mācību aktivitātes #

#

Daugavpils 12.vidusskolas pārstāvji pirmajā starpvalstu projekta sanāksmē

 


 

Starpvalstu projektu sanāksnes un mācīšanas/mācīšanās/mācību aktivitātes #

#

Daugavpils 12. vidusskolas pārstāvji mācīšanās/ mācīšanas/mācību aktivitātē Itālijā

 


 

Starpvalstu projektu sanāksnes un mācīšanas/mācīšanās/mācību aktivitātes #

#

Daugavpils 12. vidusskolas pārstāvji mācīšanās/ mācīšanas/mācību aktivitātē Spānijā

 


 

Starpvalstu projektu sanāksnes un mācīšanas/mācīšanās/mācību aktivitātes #

 

#

Mācīšanās/ mācīšanas/mācību aktivitātes Latvijā, Daugavpilī

 


 

Starpvalstu projektu sanāksnes un mācīšanas/mācīšanās/mācību aktivitātes #

#

 Daugavpils 12. vidusskolas pārstāvji mācīšanās/ mācīšanas/mācību aktivitātē Portugālē

 


 

Starpvalstu projektu sanāksnes un mācīšanas/mācīšanās/mācību aktivitātes #

#

Daugavpils 12. vidusskolas pārstāvji mācīšanās/ mācīšanas/mācību aktivitātē Lietuvā


Karjeras izglītība #

.

Pedagogs-karjeras konsultants Silvija Sproģe, Silva Šaršūne

Daugavpils 12. vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2020. gada 31. decembris.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Mēs dzīvojam laikā, kad izglītošanās mūža garumā ir kļuvusi par nepieciešamību. Tāpēc karjeras iespēju izpēte, plānošana un vadīšana ir aktuāla visiem — gan jauniešiem, gan pieaugušajiem

Karjera (itāļu carriera – skrējiens, dzīves ceļš, darba lauks, franču cariere –izvirzīšanās kādā no darbības jomām, popularitātes, slavas sasniegšana).
 
Karjera ir kaut kas tāds, ko mēs katrs veidojam, realizējam, īstenojam bieži vien neapzinoties, ka to sauc par karjeru!
 
Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. Amerikāņu psihologi karjeru skaidro kā profesionālo un citu dzīves jomu maiņu cilvēka pilnveidošanās procesā. Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves (karjeras) veidošanā un plānošanā. Cilvēks pats izvēlas akcentus un sabalansē karjeras kā dzīves 5 jomas: darbu, ģimeni, brīvo laiku, garīgumu un pilsoniskumu.
 
Karjeras izglītībā mūsdienās ir svarīgi trīs saturiskie aspekti: cilvēka potenciāla (iekšējo resursu) attīstība (īpašību, prasmju, spēju, vērtību utt.), sava potenciāla izzināšana (sevis izzināšana, izpratne – kas es esmu? ko es gribu? ko es protu?) un sava potenciāla izmantošanas iespēju apzināšana (kur un kā es varu likt lietā savas spējas, zināšanas, prasmes, īpašības utt.) un tā izmantošana.
 
Tāpēc arī mūsu skolas uzdevums ir  palīdzēt attīstīt tādu  izglītojamo personības izaugsmi, kas ir spējīga pati sevi pilnveidot, attīstīt, vadīt, kas spēj izmantot visus sev pieejamos resursus savas dzīves, karjeras attīstībā, turklāt tādā veidā pašrealizējoties, gūstot apmierinātību ar sevi, ar dzīvi un sniedzot ieguldījumu arī sabiedrības attīstībā. Tāpēc ir svarīgi motivēt izglītojamos  mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei.
 
Tātad karjeras izglītība palīdz jauniešiem:
 Izprast sevi
 Veidot pašapziņu
 Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
 Apzināt savas stiprās un vājas puses
 Plānot un vadīt savu karjeru
 Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
 Pētīt izglītības iespējas
 Pieņemt lēmumu
 
 
 
 Uzzini vairāk par to, kas tevi interesē, un sper pirmos soļus savu sapņu realizācijā!

Kontakti #

Adrese: Kauņas iela 8, Daugavpils, LV 5417
Telefoni: 65438451 / 65438952 / 28377261
Fakss: 65438451
Skolas E-pasts: 12.vsk@ip.daugavpils.lv

Izglītības iestādes direktore:
Elita Boliņa

Pieņemšanas laiks:
pirmdiena 13.30 — 16.30

Izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā:
Inga Baltace

Pieņemšanas laiks:
otrdiena 13.30 — 16.30

 

Izglītības iestādes direktores vietnieks izglītības jomā:
Ilmārs Zučiks

Pieņemšanas laiks:
otrdiena 13.30 — 16.30

 

Izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā:
Signe Kotova

Pieņemšanas laiks:
trešdiena 13.30 — 15.30

 

Izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā:
Liene Vasiļjeva

Pieņemšanas laiks:
otrdiena 13.30 — 16.30

 

Pedagogs — karjeras konsultants:
Silvija Sproģe, Silva Šaršūne

Pieņemšanas laiks:
ceturtdiena 14.00 — 16.00

Работает на BetterDocs

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Copy link
Powered by Social Snap